Archiwum | aktualności związkowe RSS for this section

Spotkanie Sekcji Regionalnej

20 września w sali Zarządu Regionu odbyło się spotkanie delegatów do Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

W spotkaniu uczestniczył opolski Kurator Oświaty Michał Siek ozaproszony przez przewodniczącego SR Piotra Pakosza. O przebiegu spotkania przeczytacie w notce na stronie Zarządu Regionu Śląska Opolskiego.

Reklamy

Rada Sekcji Krajowej spotkała się z Panią Minister Zalewską

Prezentujemy treść Komunikatu Rady  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

KOMUNIKAT

 Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

ze spotkania w MEN  w sprawie zmian w systemie oświatowym

  

Dwa dni po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady KSOIW w Warszawie – 30 września 2016 r. odbyło się w MEN pierwsze z planowanych spotkań negocjacyjnych w temacie zmian
w systemie szkolnictwa. Minister edukacji Annie Zalewskiej przedstawione zostały postulaty Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W szczególności
w zakresie zmian w prawie oświatowym, siatki godzin, koniecznych działań mających na celu obronę miejsc pracy oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania zapisów zmienionego art.42 Karty Nauczyciela.

Przewodniczący Ryszard Proksa zaproponował działania w celu obrony miejsc pracy niezależnie od przyczyn ich likwidacji. Przedstawił postulaty dotyczące standardów pracy, w tym liczebności klas i warsztatu pracy nauczyciela, zaproponował wydłużenie w okresie przejściowym stanu nieczynnego do 12 miesięcy, przywrócenie zapisów art. 88 Karty Nauczyciela ws. warunków przechodzenia na emeryturę, likwidację stanowiska asystenta zatrudnianego na podstawie Kodeksu Pracy.

Minister Anna Zalewska, odnosząc się do propozycji, podkreśliła, że zostaną zaproponowane konkretne formy poszerzenia kwalifikacji, finansowane ze środków na doskonalenie. Podkreśliła, że na wniosek Solidarności zostaną ujednolicone w Karcie Nauczyciela m.in. pensa pedagogów, psychologów, logopedów, metodyków, a co najważniejsze na każdym poziomie kształcenia będą potrzebni doradcy zawodowi i w każdej placówce mają być zatrudnieni psycholodzy i pedagodzy, a to właśnie daje wielu nauczycielom szansę na pracę. W związku
z licznymi interwencjami ws. art.42 pani minister ponownie rozważy zmianę jego zapisów, tak by był on jednoznaczny i nie pozwalał na interpretację różną od intencji ustawodawcy.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał postulat NSZZ „Solidarność”
o wzroście wynagrodzeń i potrzebę zmiany definicji i składników określających poziom wynagrodzenia nauczycieli. Minister Anna Zalewska poinformowała, że ponieważ nie powstał podstolik ds. edukacji przy Radzie Dialogu Społecznego, mimo że o to wnioskowała, powoła przy MEN zespół, który zajmie się uporządkowaniem kwestii wynagrodzeń.

Członkowie Prezydium KSOiW postulowali zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty, związków zawodowych – m.in. w zakresie opiniowania likwidacji placówek oświatowych
i arkuszy organizacji pracy szkół. Poruszyli także kwestię wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół – zdecydowanie niższych niż innych pracowników samorządowych wykonujących taką samą pracę; kwestię objęcia świadczeniem kompensacyjnym nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, objęcia Kartą Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że wiele z przedstawionych propozycji wymaga dodatkowych środków finansowych, a to oznacza konieczność rozmów i zgody rządu RP. Dlatego kolejnym działaniem Prezydium, zgodnie z uchwałą Rady KSOiW z 28 09.2016 r., będą rozmowy z rządem i Radą Dialogu oraz Komisją Krajową.

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Lesław Ordon, Andrzej Piegutkowski.

 

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Msza święta w intencji Jana Całki

Nieodżałowanego kolegę związkowca podczas uroczystej mszy świętej w Opolskiej Katedrze żegnało prawie 200 osób, co zważywszy na dzień (sobota) i godzinę mszy (11:00) świadczy wybitnie o szacunku i estymie jaką cieszył się śp. Jan Całka.

Jan Całka nie żyje…

Pogrążeni w żalu informujemy, że 5 kwietnia zmarł Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

Śląska Opolskiego w latach 1990 – 1992 Jan Całka.

Sylwetka naszego związkowca i informacje o ostatniej drodze na stronie Zarządu Regionu.

Spotkanie Rady Sekcji z Opolskim Kuratorem Oświaty

Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty przyjął zaproszenie członków Rady i spotkał się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego z oświatowymi związkowcami.

Z sali padło wiele pytań, na które w miarę możliwości padały odpowiedzi.

Na pytanie  odnośnie systemu oświaty:

  • Na razie nic nie wiadomo. Wariant 4+4+4 jest najczęściej wymienianą opcją. Reorganizacja systemu miałąby rozpocząć się w 2017 roku i przebiegać stopniowo. System taki zbiera pozytywne opinie Dyrektorów szkół. Jest duży opór społeczny i obawy środowisk nauczycielskich wobec planów likwidacji gimnazjów.

Na pytanie dotyczące tzw. godzin karcianych:

  • Jeśli ktoś jest dobrym nauczycielem, to pracuje uczciwie bez względu czy będzie to zapisywane w dziennikach, czy nie. Są tacy, którzy zapisują, a z realizacją bywa różnie. Większość samorządów jest rozsądna. Znajdą się pewnie jednostki – zwolennicy nadużywania (wymagania od nauczycieli dodatkowej pracy za darmo), ale to będą jednostki. Kuratorium nie ma żadnych wskazówek z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na pytanie o obawy nauczycieli związane możliwymi zwolnieniami na skutek zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków:

  • Jest coraz mniej dzieci. Godzin będzie brakować, płacy/etatów będzie mniej. Pani Minister globalnie wyliczyła, że to nie będzie wielka skala zwolnień, ale… godzin będzie brakować.

Na pytanie o próby „oszczędzania” przez niektóre samorządy na oświacie – zamykanie szkół publicznych i wspieranie inicjatywy szkół samorządowych:

  • Będziemy wnikliwie przyglądać się kwestiom planów likwidacji szkół przez samorządy. Jestem na stanowisku – „SZKOŁY NALEŻY UTRZYMYWAĆ – będziemy każdy przypadek rozpotrywać indywidualnie”.

Z sali padła prośba o rozpatrzenie kwestii rozciągniętego zakresu czasowego postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Proszono o możliwość skrócenia czasu odbywania się egzaminów w Kuratorium:

  • Spróbujemy; pochylimy się nad tematem.

 

Spotkanie trwało 80 minut, zakończyło się zapewnieniem Pana Kuratora, że w miarę możliwości czasowych chętnie przyjmie każde zaproszenie na spotkanie, które wypłynie ze środowisk związkowych.

Prawdziwy dialog społeczny

Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyjęła zaproszenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i spotkała się z naszymi oświatowymi władzami związkowymi. Cóż za odmiana po kilku latach konsekwentnego unikania dialogu przez poprzednią Panią Minister…

O spotkaniu z Panią Minister można dokładnie przeczytać tutaj: KRAJOWA SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA.

 

Sytuacja polskich nauczycieli na tle koleżanek i kolegów z Europy

Na oficjalnej stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” opublikowano bardzo ciekawe i interesujące zestawienie w oparciu o EURYDICE 2014/2015 i raport OECD obejmujący sytuację w krajach pozaeuropejskich.

Po szczegóły zapraszamy tu: SYTUACJA NAUCZYCIELI W POLSCE NA TLE EUROPY.