Stanowisko Rady Sekcji Regionalnej z 11 kwietnia 2019

W siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego odbyło sięzebranie Rady Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania.

Członkowie rady jednogłośnie przyjęli stanowisko, w którym potępiają podpisanie przez Ryszarda Proksę porozumienia z rządem 07 kwietnia br.

Wstyd nam za postawę Ryszarda Proksy. Domagamy się jego natychmiastowej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, rezygnacji   z podpisanego porozumienia z Rządem, uwzględnienia w naszych postulatach regulacji płacowych dla pracowników obsługi i administracji.

Jednocześnie postanawiamy solidaryzować się z protestującymi pracownikami oświaty         i brać czynny udział w zorganizowanej akcji strajkowej.

Całość stanowiska w załączniku.

Stanowisko SR OiW 11.04.19

 

 

Reklamy

Protest głodowy w Krakowie

Związkowcy NSZZ „Solidarność” prowadzą protest głodowy w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

Szesnasty dzień protestu i drugi dzień strajku głodowego w siedzibie Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Jesteśmy nieugięci w swej postawie, choć zmęczeni. Niektórzy z nas są tutaj od 16 dni. Inni dzielnie nas wspierają systematycznie dołączając do protestu. Jesteśmy świadomi jak silne emocje przeżywacie w swoich miejscach pracy i w jak trudnym znaleźliście się położeniu. Niech nasz protest będzie silnym argumentem w trakcie rozmów z koleżankami i kolegami.

Nadal uważamy, że sprawy dorosłych należy załatwiać między dorosłymi – bez udziału dzieci.  Wasze poparcie bardzo nas umacnia. Głodujący trzymają się dzielnie,
z nadzieją patrzą na działania związkowych negocjatorów, licząc na to, że rząd zrealizuje nasze postulaty.

 

Protestujący z Krakowa

 

Jesteśmy z Wami!

Akademia Letnia GDAŃSK

Zapraszamy do udziału w projekci Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń.

Termin i miejsce realizacji projektu: 01-08 lipca 2018 r. w Gdańsku.

Więcej informacji po adresem: http://fcs.org.pl/projekt/akademia-letnia/

 

 

 

Zdecydowane stanowisko Sekcji Krajowej

Podczas kolejnych obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” 5 marca wydano następujący komunikat, którego najważniejszym fragmentem jest:

Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie czynną akcję protestacyjną –  podkreślił przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa.

Po raz pierwszy od wyborów parlamentarnych Prezydium Rady postawiło tak zdecydowane żądania.

Czy strona ministerialna podejmie dialog na satysfakcjonującym nas poziomie i uwzględni nasze postulaty? Życie pokaże…

Całość komunikatu znajduje się tu:

W związku z nieujęciem w harmonogramie II etapu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty kwestii nowego systemu wynagradzania nauczycieli Prezydium KSOiW oczekuje pilnego spotkania w tej sprawie z minister Anną Zalewską. NSZZ „Solidarność” proponuje oprócz znaczącego wzrostu płac w oświacie  powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół  i placówek  z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Wystąpienie do MEN w sprawie podjęcia negocjacji w sprawie płac jest konsekwencją braku odpowiedzi na Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 14 lutego br.

W stanowisku tym Prezydium KSOiW wyraziło stanowczy sprzeciw wobec braku postępów w negocjacjach płacowych, zwłaszcza w kwestii  zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli uzależnionego od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

– Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie czynną akcję protestacyjną –  podkreślił przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa.

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i dogłębnej dyskusji w środowisku związkowym w całej Polsce, negatywnie zaopiniowało przedstawiony przez MEN projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela.

– Propozycje wymogów na ocenę wyróżniającą są zbyt wygórowane

i przy tak rażąco niskich wynagrodzeniach będą rodzić jedynie frustrację, poczucie zaniżenia własnej wartości, jak również doprowadzą do niezdrowej rywalizacji wśród nauczycieli. Tym samym nie spowodują podniesienia poziomu nauczania w placówkach oświatowych. Proponowane wymogi ze względu na zróżnicowane warunki pracy nie mają szans być zrealizowane w chwili obecnej w polskiej szkole! Uważamy, że należy najpierw  zapewnić podobne warunki pracy wszystkim nauczycielom, a dopiero później wprowadzać proponowane przepisy – stwierdził  przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa.

Ponadto w opinii członkowie Prezydium KSOiW zwrócili uwagę, że pomysł obligatoryjności oceniania pracy nauczyciela co trzy lata spowoduje z jednej strony dodatkową biurokrację (której i tak jest już za dużo w szkole), jak również to,

że dyrektorzy szkół będą musieli zajmować się głównie ocenianiem pracy i zabraknie im czasu na zarządzanie szkołą.

Prezydium KSOiW wydało także opinię do projektu rozporządzenia MEN z dnia

24 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych przedszkoli. W opinii tej Prezydium KSOiW domaga się m.in. zlikwidowania  procederu anonimizowania arkuszy organizacyjnych przez dyrektorów szkół, co uniemożliwia związkom zawodowym realizację ich ustawowego i konstytucyjnego prawa do reprezentowania interesów zawodowych pracowników. Prezydium KSOiW wnioskuje o prawne zagwarantowanie, że opinie związkowe będą integralną częścią arkusza, który potem będzie opiniowany przez kuratora oświaty. Jednym z rozwiązań powinno być umieszczenie na wzorach projektów organizacji szkół stałego miejsca na podpisy związków zawodowych, podobnie jak w przypadku miejsca na wpis opinii rady pedagogicznej. Całość opinii w załączniku i na stronie: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?lang=pl

 

Sekcja Krajowa Oświaty i wychowania w internecie

Koleżanki, koledzy, czytelnicy!

Zachęcamy Was do śledzenia aktualności dotyczących Sekcji Krajowej Oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność”.

kanał youtube – nagrania, konferencje, wywiady, materiały wideo

profil na portalu FACEBOOK

strona internetowa Krajowej Sekcji 

Rada Krajowa Sekcji osób niepełnosprawnych

Czy wiesz, że w strukturach NSZZ „Solidarność” działa Rada Krajowa Sekcji osób niepełnosprawnych?

O działaniach rady przeczytać można na stronie Komisji Krajowej. Zapraszamy do lektury.

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/14085-z-zycia-niepelnosprawnych-zwiazkowcow

Spotkanie Sekcji Regionalnej

20 września w sali Zarządu Regionu odbyło się spotkanie delegatów do Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

W spotkaniu uczestniczył opolski Kurator Oświaty Michał Siek ozaproszony przez przewodniczącego SR Piotra Pakosza. O przebiegu spotkania przeczytacie w notce na stronie Zarządu Regionu Śląska Opolskiego.